%AM, %23 %356 %2016 %07:%kvě

Smlouva o péči o zdraví

Napsal(a)

Smlouva o péči o zdraví

 

Níže uvedeného dne

 

1) Jindřich Holý

(dále jen „poskytovatel“)

na straně jedné

 

a

 

2)………………………..

(dále jen „klient“)

na straně druhé

 

uzavřeli tuto

 

s m l o u v u   o   p é č i   o   z d r a v í

(ve smyslu ustanovení § 2636 zák. č. 89/2012 Sb. občanský zákoník)

 

I.

Předmět smlouvy

1.      Poskytovatel se zavazuje poskytnout klientovi na jeho žádost psychoterapeutickou péči (dále rovněž jen „péče“) směřující k otevření jemu obtížně dostupných, avšak vlastních životních možností [A1] za podmínek dále stanovených touto smlouvou a klient se zavazuje platit za to poskytovateli odměnu dle čl. III. této smlouvy.

 

2.      Vztahy smluvních stran touto smlouvou výslovně neupravené se řídí ustanoveními zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, zejména ustanoveními § 2636 a násl. o péči o zdraví. Poskytovatel poučil klienta před podpisem této smlouvy zejména o tom, že péče poskytnutá na základě této smlouvy není zdravotní službou ve smyslu zákona č. 372/2011 Sb., o zdravotních službách.

 

3.      Tato smlouva se uzavírá na dobu neurčitou. Může být kdykoli přerušena nebo ukončena dohodou nebo výpovědí podle čl. V.

 

II.

Pravidla poskytování péče

 

1.      Poskytovatel se zavazuje poskytovat klientovi psychoterapeutickou péči ve formě pravidelných (nejčastěji jednou týdně jednu hodinu) psychoterapeutických sezení (dále jen „Sezení“) ve vzájemně dohodnutém čase, místě, komunikační formě a rozsahu, které mohou být průběžně, s rozhodujícím zřetelem ke směřování péče a možnostem zúčastněných stran.   

 

2.      Směřování péče poskytované na základě této smlouvy bude dohodnuto smluvními stranami na základě požadavků klienta, doporučení a návrhů poskytovatele péče a nakonec nenahraditelným rozhodnutím klienta. Směřování péče může být požadavky, návrhy a rozhodnutími v průběhu poskytování péče měněno. Změny směřování péče budou oběma stranám zřejmé. Může, ale nemusí být o všech změnách směřování péče pořízen zápis stvrzený podpisy.

 

3.      Obě zúčastněné strany mohou s ohledem na nejlepší prospěch klienta kdykoli navrhnout změnu psychoterapeutické péče, odůvodnit ji a žádat druhou, zúčastněnou stranu o její zohlednění. Nemůže-li jedna ze zúčastněných stran druhé straně vyhovět, hledí se strany dohodnout na přerušení, ukončení, případně předání klienta do péče jiného poskytovatele.

 

4.      Klient bere na vědomí, že poskytovatel vede záznamy o jemu poskytované péči a souhlasí s tím. Poskytovatel není oprávněn předložit vedené záznamy k nahlédnutí, pořídit z nich výpisy ani opisy nebo jinak předávat informace v záznamech zachycené třetím osobám bez výslovného souhlasu klienta. Klient dále bere na vědomí, že poskytovatel není ve vztahu k informacím o jemu poskytované péči vázán zákonnou mlčenlivostí.

 

5.      Poskytovatel prohlašuje, že je při poskytování péče vázán Etickým kodexem.  Zejména je povinen [A2] pracovat ve prospěch klienta, zavazuje se k mlčenlivosti vůči třetím stranám, které ho může zprostit jen jeho klient a nesmí svého klienta ani informace o něm jakkoli zneužít. Tato smluvní a etická mlčenlivost, kterou je poskytovatel vázán, není zákonnou mlčenlivosti.

 

 

III.

Odměna za poskytování péče

 

1.      Klient se zavazuje platit poskytovatelovi za poskytování péče odměnu v částce 500,- Kč za 60 minut sezení.

 

2.      Odměna je splatná závěrem Sezení v hotovosti, nedohodnou-li se smluvní strany jinak.

 

3.      Nekoná-li se smluvené Sezení z důvodu absence klienta, poskytovatelovi náleží odměna v plné výši.

 

4.      Nekoná-li se smluvené Sezení z důvodu absence poskytovatele, je poskytovatel povinen hradit klientovi škodu jeho absencí vzniklou.

 

5.      Každá ze zúčastněných stran může včas a odůvodněně navrhnout zrušení dohodnutého Sezení, navrhnou-li jiné, náhradní termíny. Z takto zrušeného sezení neplynou zúčastněným stranám žádné peněžní závazky.

 

 

IV.

Zpracování osobních údajů

 

1.      Podpisem této smlouvy klient výslovně souhlasí se zpracováním a uchováváním svých osobních údajů, včetně údajů o svém zdravotním stavu v takovém rozsahu, jak je poskytne v této smlouvě nebo na základě ní, poskytovatelem jako správcem v souladu se zákonem č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů, v platném znění, pro účely řádného plnění této smlouvy a pro účely evidence klientů poskytovatele. Osobní údaje budou zpracovávány v manuálně i automatizovaně vedené databázi správcem, případně zpracovatelem, se kterým správce uzavře smlouvu. Osobní údaje budou zpřístupněny pouze správci, resp. zpracovateli, a případně dalším subjektům spolupracujícím s poskytovatelem.

 

2.      Klient bere na vědomí, že v souladu s ustanovením zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů, v platném znění má právo přístupu k osobním údajům o něm zpracovávaným a právo na opravu těchto osobních údajů, jakož i všechna další práva v souladu se shora citovaným zákonem.

 

3.      Klient může svůj souhlas udělený v odst. 1 tohoto článku kdykoli odvolat. Klient tímto potvrzuje, že se rozhodl udělit souhlas svobodně a dobrovolně.

 

V.

Skončení smlouvy

 

1.    Písemnou (elektronickou) výpovědí jedné ze zúčastněných stran z důvodu nedodržení této smlouvy.

2.   Ústní, vzájemnou dohodou o dosažení cíle nebo vyčerpání možností péče.

3.   Ústní, vzájemnou dohodou o přerušení spolupráce.

 

VI.

Závěrečná ustanovení

 

1.      Tato smlouva je platná a účinná podpisem oběma smluvními stranami.

2.      Tato smlouva je vyhotovena ve dvou stejnopisech, z nichž každá ze smluvních stran obdrží po jednom.

3.      Tuto smlouvu je možné měnit jen formou písemných číslovaných dodatků podepsaných oběma smluvními stranami a změny ve smyslu čl. II. odst. 2 této smlouvy.

4.      Smluvní strany prohlašují, že si smlouvu před jejím podepsáním přečetly, že rozumí jejímu obsahu a že vyjadřuje jejich úplnou, svobodnou a vážnou vůli. Smluvní strany dále prohlašují, že neuzavírají tuto smlouvu v tísni za nápadně nevýhodných podmínek a na důkaz toho připojují níže své vlastnoruční podpisy.

 

V Praze dne……………..

 

……………………………………..                        …………………………………….

……………………… - poskytovatel                       …………………………….- klient


 [A1]Péče o zdraví, dle ust. § 2637 je vedena snahou zlepšít nebo zachovat zdravotní stav ošetřovaného. Ať už tu bude uvedeno cokoliv, musí to být v souladu s tímto zákonným předpokladem. Tento zákonný předpoklad bude samozřejmě závazný i v případě, že tato část věty bude vypuštěna a bližší specifikace cíle poskytované péče nebude ve smlouvě vymezena.

 [A2]Pokud je poskytovatel nějakým profesním etickým předpisem vázán. Může a nemusí být v textu smlouvy uvedeno..

 

Číst 2231 krát Naposledy změněno %PM, %12 %641 %2017 %14:%bře
Ing. Jindřich Holý, CSc., Praha,

 

 

 

 

clen cap

Vystudoval jsem Vysokou školu ekonomickou v Praze, obhájil kandidátskou práci v oboru filosofie a dosáhl psychoterapeutického výcviku na První lékařské fakultě University Karlovy. Profesně se angažuji v České asociaci pro psychoterapii. Od 10.11.2016 jsem v ní evidovaným supervizorem. Jsem v dědečkovském, tedy v postnarcistním avšak ještě v produktivním věku. Jsem zdráv a stále ještě sportující, od 17.9.2010 otcem Evelinky, od 7.7.2012 po druhé ženatý a od 11.3.2015 otcem Jindříška. Rád pobývám v přírodě a ve filosofii. Z vlastního a dosud trvajícího zájmu studuji dějiny psychoterapie a existenciální filosofie. Přesto se mi chce věřit, že to na výkonu mé služby není znát. Tváří v tvář raději více prožívám nežli myslím. S klienty se setkávám na níže uvedené adrese v raději pravidelných, převážně dvouhodinových, tedy 120 min. trvajících setkáních za 500Kč/1hod. S převahou z nich se vídám jednou týdně. Sezení nemívám před 7. hodinou ranní ani po 22. hodině večerní, ale někdy i o sobotách a nedělích. Nebráním se přiměřenému telefonnímu ani jinému terapií odůvodněnému styku mimo sezení. Jsem vázán etickým kodexem. Psychoterapii konám, zahajuji, přerušuji, obnovuji a mohu uzavřít ústní nebo písemnou smlouvu o péči o zdraví s klientem. Uzavření nebo neuzavření jakékoli smlouvy nepovažuji za tak důležitou pomínkou výkonu psychoterapie, jako vzájemnou důvěru. Ze sezení si pořizuji soukromý zápis, který mi dovoluje uchovat návaznost sezení, podržet a obnovit smysl společné práce navzdory překážkám, obtížím a případným přerušením. Domnívám se, že dobrá psychoterapie je osobní a jedinečná, existenciální a fenomenologická. Nezaměřuji se na klientelu zřetelně vymezenou tou nebo jinou diagnózou duševních a behaviorálních poruch. Vyhledávám práci pestřejší, tvůrčí a nepochybného smyslu.

Jindřich Holý, Havanská 6, Praha 7, 170 00
Tel: 607 944 546

mapa


 

 

 

 

scancapka