Psychoterapie

uzdravuje

A- A A+

ObDA - Obec Daseinsanalytická

 

 

 

Od 21. února 2011 do konce roku 2013 byla ObDA registrovaným občanským sdružením. Od roku 2014 je spolkem. Přátelství občanů zraje pomalu. Od roku 2017 je spolek členem ČAP (České asociace pro psychoterapii). Nespěcháme. Dopřáváme si času. Aristotelés byl názoru, že „Z deseti lidí totiž obec nemůže vzniknout a při stu tisíců již to také není obec.“ (Aristotrlés, Etika Nikomachova, Praha 1996, s. 244). Jsme otevřeni příchozím.

       

Stanovy

Obce Daseinsanalytické, o.s.

I.

Název společnosti

Společnost bude vystupovat pod názvem:

Obec Daseinsanalytická, o.s.

II.

Sídlo společnosti

Sídlem společnost je Havanská 6, 170 00 Praha 7

III.

Právní poměry společnosti

Společnost je právnickou osobou. Její právní poměry se řídí českými obecně závaznými předpisy a těmito stanovami.

IV.

Cíl společnosti

Cílem společnosti je:

- sdružit badatele a odborníky, kteří vzhledem k vykonávané profesi nebo životní orientaci mají zájem o fenomenologickou filosofii a psychoterapii.

- zejména v otázkách Daseinsanalytické psychoterapie spolupracovat s Mezinárodní Daseinsenalytickou společností pod anglickým názvem: International Federation of Daseinsanalysis (IFDA)

V.

Činnost společnosti

K dosažení uvedeného cíle bude společnost zejména:

-       Podporovat šíření Daseinsanalytické psychoterapie a fenomenologické filosofie.

-       Organizovat odbornou průpravu Daseinsanalyticky orientovaných psychoterapeutů.

-       Dbát o odbornou a etickou úroveň Daseinsanalyticky orientované psychoterapie.

-       Hájit zájmy svých členů a za tímto účelem spolupracovat s podobně zaměřenými organizacemi, jejich orgány, fyzickými a právnickými osobami.

VI.

Členství ve společnosti

1.    Řádnými členy spolku mohou být právnické osoby fyzické a svéprávné osoby starší 18 let.

2.    Členy spolku se mohou stát osoby, které souhlasí s cíli a činností společnosti a podporují její činnost.

3.    Členství společnosti vzniká na základě písemné přihlášky, kterou zájemce o členství předkládá ke schválení představenstvu. Představenstvo písemně vyrozumí zájemce o členství do 7 dnů ode dne rozhodnutí o přijetí či nepřijetí za člena spolku. Nepřijme-li představenstvo zájemce za člena spolku, musí zájemci písemně sdělit důvody jeho nepřijetí. Členství vzniká zaplacením zápisného a členského příspěvku.

4.    Členství ve společnosti zaniká vystoupením člena, jeho vyloučením, úmrtím fyzické či zánikem právnické osoby. O vyloučení člena rozhoduje valné shromáždění.

5.    Člen společnosti je zejména oprávněn podílet se na její činnosti, účastnit se jednání valného shromáždění a hlasovat na něm, účastnit se akcí pořádaných společností, volit její orgány a být do nich volen.

6.    Člen společnosti je povinen dodržovat stanovy společnosti, uhradit zápisné a příspěvky schválené valným shromážděním. Člen společnosti je dále povinen podílet se na její činnosti a naplňovat její cíle.

7.    Valné shromáždění může na návrh představenstva jmenovat čestným členem společnosti osoby, které mimořádným způsobem napomáhají naplňování cílů společnosti. Není-li čestný člen současně členem společnosti, je osvobozen od placení zápisného a členských příspěvků.

VII.

Orgány společnosti

Orgány společnosti jsou:

-       Valné shromáždění

-       Představenstvo a president

-       Revizor

VIII.

Valné shromáždění

1.    Nejvyšším orgánem společnosti je valné shromáždění členů.

2.    Valné shromáždění rozhoduje o všech věcech týkajících se činnosti společnosti.

3.    Valné shromáždění zejména:

-       Jmenuje a odvolává představenstvo.

-       Jmenuje a odvolává revizora.

-       Jmenuje čestné členy společnosti.

-       Rozhoduje o změně stanov.

-       Rozhoduje o výši členských příspěvků a zápisného.

-       Rozhoduje o vyloučení člena ze společnosti.

-       Schvaluje zásady hospodaření.

-       Schvaluje zprávu o činnosti představenstva a revizní zprávu.

-       Rozhoduje o rozpuštění společnosti nebo o jejím sloučení s jiným sdružením.

-       Jmenuje likvidátora v případě dobrovolného rozpuštění společnosti.

4.    Valné shromáždění svolává představenstvo nejméně jednou za 5 let. Mimořádné zasedání valného shromáždění je představenstvo povinno svolat, požádá-li o to nejméně polovina všech členů.

5.    Valné shromáždění je schopné usnášení, je-li přítomna alespoň polovina jejich členů nebo při nižším počtu přítomných členů společnosti je valné shromáždění usnášeníschopné po dvaceti minutách od zahájení valného shromáždění. K rozhodnutí valného shromáždění je vždy zapotřebí souhlasu většiny přítomných členů. Hlasování na valném shromáždění probíhá veřejně, pokud se valné shromáždění neusnese jinak. Z jednání valného shromáždění se vždy pořizuje zápis.

IX.

Představenstvo

1.    Představenstvo je statutárním orgánem společnosti. Za představenstvo je oprávněn jednat president a kterýkoli člen představenstva, pokud k tomu byl představenstvem zmocněn. Podepisování za společnost se děje tak, že k názvu společnosti připojí svůj podpis nejméně dva členové představenstva, přičemž jeden z nich musí být president společnosti.

2.    Představenstvo je nejméně pětičlenné a je zvoleno valnou hromadou z členů společnosti nebo jiných osob na dobu tří let. Funkce všech členů představenstva jsou čestné.

3.    Představenstvo volí ze svého středu presidenta a dva vicepresidenty.

4.    Představenstvo je usnášeníschopné, jsou-li přítomni alespoň tři jeho členové. Každý člen představenstva má jeden hlas. Představenstvo rozhoduje usnesením. K rozhodnutí je zapotřebí souhlasu většiny přítomných členů představenstva. Při rovnosti hlasů rozhoduje hlas presidenta.

5.    Představenstvo je výkonným orgánem společnosti, a je ze své činnosti zodpovědné valnému shromáždění. Představenstvo je povinno zajistit vedení předepsané evidence a účetnictví, vést seznam členů a informovat členy o záležitostech společnosti. Mezi zasedáními valného shromáždění rozhoduje představenstvo o všech záležitostech společnosti, s výjimkou těch, které jsou vyhrazeny valnému shromáždění.

6.    Představenstvo se schází podle potřeby, nejméně však jednou za tři měsíce.

7.    Představenstvo svolává valné shromáždění písemnou pozvánkou, která musí být odeslána nejméně 14 dnů před konáním valného shromáždění. Představenstvo podává valnému shromáždění zprávu o činnosti a hospodaření společnosti a předkládá mu návrh ke schválení.

8.    Představenstvo je povinno zastavit s okamžitou platností členství ve společnosti, poruší-li člen závažným způsobem stanovy nebo jiné povinnosti člena nebo dopustí-li se jednání, které je v rozporu se zájmy společnosti. Návrh na vyloučení člena předkládá představenstvo k rozhodnutí nejbližšímu valnému shromáždění.

X.

Revizní komise

1.    Revizor dohlíží na činnost představenstva. Je oprávněn nahlížet do účetních knih a dokladů společnosti a kontrolovat tam uváděné údaje.

2.    Přezkoumává roční účetní uzávěrku.

3.    Revizor podává zprávu valnému shromáždění a předkládá mu návrhy a doporučení.

XI.

Zásady hospodaření společnosti

1.    Náklady spojené s činností společnosti se hradí zejména z členských příspěvků, z příspěvků za služby členům, zápisného a z darů přijatých od fyzických a právnických osob.

2.    Příjmy společnosti lze použít pouze k naplnění cílů společnosti a k pokrytí nezbytných provozních nákladů spojených s činností společnosti. Hospodaření společnosti musí být v souladu s českými právními předpisy. Za hospodaření s majetkem společnosti je zodpovědné představenstvo.

XII.

Zánik a likvidace společnosti

1. Společnost zaniká:

a) dobrovolným rozpuštěním nebo sloučením s jiným sdružením,

b) pravomocným rozhodnutím ministerstva o jejím rozpuštění.

2. Při zániku společnosti se provede majetkové vypořádání. Při zániku společnosti podle bodu 1b) provede majetkové vypořádání likvidátor určený Ministerstvem vnitra ČR. Podobně se postupuje v případě zániku podle bodu 1a), není-li orgán, který by majetkové vypořádání provedl.

3. likvidační zůstatek se použije na rozvoj vzdělanosti v oblasti fenomenologické filosofie a psychoterapie.

XIII.

Registrace společnosti

Společnost vznikne podle 83/90 Sb. ve znění novel dnem registrace u Ministerstva vnitra České republiky.

V Praze dne 1. února 2011